top of page

תקנון אתר מידאס


א. הקדמה
משתמשים יקרים, תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים.


אתר אינטרנט זה שייך לחברת מידאס וכולל חנות און-ליין להזמנת מוצרים של חברת מידאס (להלן: החברה”).
גלישה באתר וביצוע כל פעולה באתר מהווה הסכמה כי המשתמש קרא בקפידה את התקנון – שהוראותיו יובאו להלן – הבין אותו והוא מסכים לו ועל כן יהיה עליו לנהוג על פיו וכן לא יוכל הוא ו/או מי מטעמו להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין שמפורט לגביו בתקנון, כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
הוראות התקנון ייתכן וישתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
בכל שאלה ו/או בעיה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני: midasgoldenmail@gmail.com


ב. כשרות לביצוע פעולות באתר


כל משתמש רשאי לבצע פעולות באתר, ולהזמין ממגוון המוצרים של החברה, בכפוף לעמידתו בכל תנאים המפורטים להלן:


1) למשתמש מלאו 18 שנה, או במידה והינו מתחת לגיל 18 ו/או שמונה לו אפוטרופוס חוקי רשאי לבצע כל פעולה רק על פי אישור מאת האפוטרופוס החוקי. יובהר כי מבחינת החברה שימוש באתר מקים חזקה לפיה המשתמש עומד בתנאי זה.


2) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י מוסד פיננסי ו/או מוסד
בנקאי ו/או חברות כרטיסי האשראי המורשים לעשות כן על פי חוק ו/או בעל חשבון PAYPAL, וככל שאינו בעל כרטיס אשראי תקף ו/או אינו בעל חשבון PAYPAL הינו בעל הרשאה להשתמש באלו כפי שניתנה לו מן הבעלים.
3) למשתמש כתובת דואר אלקטרוני פעילה.


ג. פרטיות משתמשים
הקלדת פרטים אישיים של המשתמש באחת מפונקציות האתר נעשית עפ”י רצונו של המשתמש ובהסכמתו.
החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות
מידע של משתמשיה. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. ככל שעל אף מאמציה ייגרם נזק מכל סוג, למשתמש ו/או למי מטעמו בעניין זה, החברה ו/או מי מטעמה אינם יכולים להיות אחראיים לכך.


ד. הליך הזמנת המוצרים באתר
כל משתמש הכשיר לביצוע פעולות כמפורט בפרק ב’ לעיל, רשאי לבצע הזמנות באתר, אך זאת לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים סיטונאיים.
אספקת המוצר יכולה להיעשות לכתובת בישראל בלבד.
מחיר המוצרים הוא כפי שמצוין באתר, והוא כולל מע”מ. המחיר עשוי להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
זמינות המוצרים למכירה באתר ו/או לאספקה כפופה להימצאותם במלאי החברה.
כדי לבצע הזמנה של מוצר נדרש המשתמש לעקוב אחר ההוראות באתר ולמלא אחר ההנחיות כולל הקלדת מלוא הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק וזאת עד לאישור סופי של ההזמנה.
לאחר השלמת ההזמנה תבוצע בדיקה ואישור של אמצעי התשלום, תינתן הודעת אישור מתאימה.
המזמין אחראי באופן בלעדי למסירת המידע על ידו ו/או אמצעי התשלום.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י הגורם האחראי על אמצעי התשלום ו/או לא בוצע חיוב, לא תסופק ההזמנה.
הצבעים, צורות המוצרים והאריזות כפי שמפורסמים באתר, הם להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים בצבעים ובצורות המוצרים המסופקים למזמין.

 


ה. אספקת המוצר
המוצר שהוזמן וחויב יסופק לכתובת בישראל שהקליד המזמין.
החברה תספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה המפורטים באתר ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.
החברה אינה אחראית לביטול הזמנה על ידה ו/או עיכוב באספקה מצידה אשר נובעים מכח עליון ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתה ו/או באחריותה.
מאחר ועסקינן במוצר מתחום המזון, חלה חובה על המזמין להיות זמין לקבל המוצר וככל שלא יהיה זמין לא יוכל המזמין ו/או מי מטעמו לבוא בטענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
לא ניתן לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצר שסופק למזמין, עקב כך שמדובר במוצר מתחום המזון.
ככל שלא שולמה התמורה בגין המוצר מכל סיבה שהיא לא תהא החברה אחראית בכל חבות כלפי המשתמש או מי מטעמו והזמנתו תבוטל.


ו. פיצוי מוסכם
מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או מכל דין אחר, המשתמש מסכים כתנאי יסודי לשימושו באתר כי בכל מקרה של טענה מצידו לנזק מכל סוג, כתוצאה מן השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים באמצעותו, ובמידה וטענתו תתקבל על ידי החברה, לא יעלה גובה הפיצוי המוסכם על הסך אשר שולם בפועל בגין המוצרים.


ז. זכויות השמורות לחברה
כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, וכן זכויות מכח דינים אחרים הינן רכושה של החברה בלבד. זכויות אלו חלות בין היתר אך לא רק על כל פרט הקשור לאתר החברה ולהפעלתו, כולל עיצובו הגרפי של האתר, על צורות השוקולדים וטעמם, על אריזות המוצרים, על לוגו החברה, על שמות המוצרים, על המבצעים לקנייה, על נוסח תיאור המוצרים, על בסיסי הנתונים ועוד.
החברה אוסרת לעשות כל שימוש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם כל מידע מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.


ח. תנאים כלליים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות ו/או לחסום משתמשים של האתר בכל מקרה של פעולת משתמש בניגוד לתקנון זה, של שימוש בלתי ראוי באתר, של התנהגות בלתי הולמת, של ניסיון לפגיעה באתר ו/או במכירות התקינות של האתר ו/או כל שימוש פסול אחר בהתאם לשיקול דעתה.
החברה ו/או מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל פעולה של צד ג’ באתר ו/או וירוסים ו/או נזקים אחרים שיגרמו על ידי צד ג’ לאתר ו/או באתר. החברה לא תהא אחראית לכל פעולה של צד ג’ כלשהו שתבוצע באתר.
שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש כי הוא מודע לסכנות ונזקים העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באינטרנט בכלל ורכישות באינטרנט בפרט, והוא מוותר על כל טענה ו/או דריה מכל סוג כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם.
רישומי המחשב של החברה ו/או מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או הזמנות המבוצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונותם.
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה בנוגע אליו ו/או כל דיון בכל מחלוקת העשויה לנבוע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט המוסמך בתל אביב.
 

ט. תקנון הגרלות וזכיות בפרסים

- הזכיה בפרסים מותנת בעמידה בכל התנאים שפורסמו

-הזכיה תאסף על ידי הזוכה מחנותינו בבן יהודה 94 ת"א ואינה כוללת משלוח. על מנת לקבל משלוח יש להוסיף דמי משלוח בעלות משלוח של חברה חיצונית בהתאם ליעד המשלוח

- מידאס רשאים להפסיק את ההגרלה/התחרות/פרסום נושא פרסים בכל עת 

-מידאס רשאים לשנות את הפרס אם אינו נמצא במלאי מה שהובטח בפרסום

-

- ט.ל.ח

יצירת קשר

בן יהודה 94 תל אביב

03-6961064

שעות מענה ופעילות :

ימים - א-ה  21:00-11:00

שישי -  17:00-11:00

שבת  - וינפש =)

vegan friendly

כשר בהשגחת רבנות ת"א

bottom of page